PAST EXECUTIVE COUNCILS

1996 – 1998 President: Prof. G.P. Aggarwal
Vice President: Prof. R. Prasad
General Secretary: Prof. S.M. Singh
Joint Secretary: Prof. S.K. Hasijia
Treasurer: Dr. Jaishree Naidu
1998 – 2000 President: Prof. K. R. Joshi
Vice President: Prof. P. V. Pankajalakshmi
General secretary: Prof. S.M. Singh
Joint Secretary: Prof. A. Chakrabarti
Treasurer: Dr. Jaishree Naidu
2000 – 2002 President: Prof. P. V. Pankajalakshmi
Vice President: Prof. P.K. Maiti
General Secretary: Dr. B.M. Hemashettar
Joint Secretary: Dr. Sunita Deshpande
Treasurer: Dr. Ajitha Doss
2002 – 2004 President: Prof. P. V. Pankajalakshmi
Vice President: Prof. Taralakshmi. V
General Secretary: Dr. B.M. Hemashettar
Joint Secretary: Dr. Sunita Deshpande
Treasurer: Dr. Shivani Vishnoi
2004 – 2006 President: Dr. H. C. Gugnani
Vice President: Dr. S. M. Singh
General Secretary: Dr. A. Chakrabarti
Joint Secretary: Dr. Niranjan Nayak
Treasurer: Dr. M. R. Shivaprakash
2006 – 2008 President: Prof. Mary. S. Mathews
Vice President: Dr. B.M. Hemashettar
General Secretary: Dr. A. Chakrabarti
Joint Secretary: Dr. Niranjan Nayak
Treasurer: Dr. M. R. Shivaprakash
2008 – 2010 President: Dr. B.M. Hemashettar
Vice President: Dr. Niranjan Nayak
General Secretary: Dr. A. Chakrabarti
Joint Secretary: Prof. S. Geethalakshmi
Treasurer: Dr. M. R. Shivaprakash
2010 – 2012 President: Dr. A. Chakrabarti
Vice President: Dr. D. K. Mendiratta
General Secretary: Dr. Niranjan Nayak
Joint Secretary: Dr. Anupma Jyoti Kindo
Treasurer: Dr. M. R. Shivaprakash
2012 – 2014 President: Dr. Savitri Sharma
Vice President: Dr. Uma Tendolkar
General Secretary: Dr. Niranjan Nayak
Joint Secretary: Dr. B.L. Sherwal
Treasurer: Dr. M. R. Shivaprakash
2014 – 2016 President: Dr. Niranjan Nayak
Vice President: Dr. Atul Patel
General Secretary: Dr. M. R. Shivaprakash
Joint Secretary: Dr. M. Jayahar Bharathi
Treasurer: Dr. Anup K. Ghosh
2016 – 2018 President:Prof. (Retd) Uma Bannerjee
Vice President: Dr.Nibedita Haldar
General Secretary: Dr. M. R. Shivaprakash
Joint Secretary: Dr.P. Manikandan
Treasurer: Dr. Anup K. Ghosh
National Executive members:
Dr. Sanjay Bhattacharyya (East)
Dr. Jayanthi Savio (South)
Dr. Vijayalatha Rastogi (West)
Dr. Shukla Das (North)
Dr. Debashis Biswas (Central)
Ex officio Member (Immediate Past President): Dr. Niranjan Nayak
2018 – 2020 President: Dr. M. R. Shivaprakash
Vice President: Dr. Anupma Jyoti Kindo
General Secretary: Dr. Jayanthi Savio
Joint Secretary: Dr. Shukla Das
Treasurer: Dr. Anup K. Ghosh
National Executive members:
Dr. (East): Dr. Purnima Barua
Dr. (South): Dr. Lalitha Prajna
Dr. (West): Dr Anuradha Sharma
Dr. (North): Dr. Bansidhar Tarai
Dr. (Central): Dr. T. Karuna
Ex officio Member (Immediate Past President): Prof. (Retd) Uma Banerjee
Editor ISMM Newsletter: Dr. Savitri Sharma
Current: 2020 – 2023 President: Dr. Anupma Jyoti Kindo
Vice President: Dr. Immaculata Xess
General Secretary: Dr. Jayanthi Savio
Joint Secretary: Dr. Bansidhar Tarai
Treasurer: Dr. Anup K. Ghosh
National Executive members:
Dr. Vinay K Hallur (East)
Dr. Lalitha Prajna (South)
Dr. Anuradha Sharma (West)
Dr. Pratibha Kale (North)
Dr. Anand K Maurya (Central)
Ex officio Member (Immediate Past President): Dr. M R Shivaprakash
Editor ISMM Newsletter: Dr. Savitri Sharma